FAQs Complain Problems

News and Notices

टाँगा, रिक्सा,अटो रिक्सा र ई–रिक्सा बाहेक सवारी कर सम्बन्धी सूचना

सुचना ।                                                                                              सुचना ।।                                                                                               सुचना ।।।

योजना छनौट सूचना

वस्ती तहका योजना छनौट सूचना

 

पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । प्रथम पटक  प्रकाशित मिति: २०७५ । ०३ । ०८      

शिलबन्दीको सूचनाहरु

विस्तृत जानकारीको लागि तलको लिङ्कहरुमा जानुहोला ।

Pages