गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि सेवा करारमा विज्ञापन -"करार अवधि ५ महिना । गणक पद संख्या २ (दुई) संशोधन गरि थप । गणक पदमा कुल संख्या १० (दश) ।