समाचार

२०७७ चैत्र मसान्त भित्र व्यवसाय दर्ता गर्न र दर्ता गरिएको व्यवसायको नविकरणमा २५% छुट ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचना

आ.व. 2078/79 का लागि वेरोजगार व्यक्तिहरुको तोकिएको समय भित्र आवेदन सम्बन्धमा

आगामी आ.ब. २०७८/७९ का लागि बेरोजगारमा सूचिकरण हुन आवेदन दिने बारे सूचना ।