FAQs Complain Problems

ताजा खबर

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिभिन्न पोखरीहरुको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारे सूचना ।

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

हटिया गुदडी बैठकी वट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

आ.व. 2080/81 को लागि फूटकर जिन्सी सामानको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।