सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना: शिलबन्दी बोलपत्र संशोधन गरिएको जरुरी सूचना ।

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

2 लेखनाथ आर्दश पुस्तकालयमा रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धी

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

4 पशुहाट(मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना