उद्यम विकास सहजकर्ता को प्रारम्भिक योग्यता सूची प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।