FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Title Documents
आय व्यय 2078-79 PDF icon आय व्यय 2078-79.pdf
आ व 2076-77 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2076 PDF icon आ व 2076-77 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2076.pdf
आ व 2077-78 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2077 PDF icon आ व 2077-78 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2077.pdf
आ व 2077-78 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2078 PDF icon आ व 2078-79 को कर दररेट आर्थिक ऐन 2078.pdf
आ व 2079-80 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2079.pdf PDF icon आ व 2079-80 कर दर रेट आर्थिक ऐन 2079.pdf
आ.व. २०८०-८१ को आर्थिक ऐन, २०८० - कर का दरहरु PDF icon आ.व. २०८०-८१ को आर्थिक ऐन, २०८० - कर का दरहरु.pdf
आ.व. २०८०-८१ को विनियोजन ऐन, २०८० PDF icon आ.व. २०८०-८१ को विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय PDF icon नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय .pdf
नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४ PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगरसभाबाट स्वीकृत आय व्यय PDF icon आय व्यय 2079-80.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
बालिका तथा समावेशि शिक्षा सञ्जाल परिचालन कार्यविधि २०८० PDF icon बालिका तथा समावेशि शिक्षा सञ्जाल परिचालन कार्यविधि २०८०.pdf
राजविराज नगर कार्यपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon राजविराज नगर कार्यपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079.pdf
राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४ PDF icon राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४.pdf
राजविराज नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ PDF icon राजविराज नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
राजविराज नगरपालिका विनियोजन ऐन 2079 PDF icon राजविराज नगरपालिका विनियोजन ऐन 2079.pdf
राजविराज नगरपालिका सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई एवं फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ PDF icon राजविराज नगरपालिका सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई एवं फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
राजविराज नगरपालिकाको वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon राजविराज नगरपालिकाको वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
राजविराज नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ PDF icon राजविराज नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
राजविराजमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2078 PDF icon राजविराजमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2078.pdf
विनियोजन ऐन 2078 PDF icon विनियोजन ऐन 2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
संस्था दर्ता ऐन, २०८० PDF icon संस्था दर्ता ऐन, २०८०.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf