FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४.pdf
PDF icon नगरपालिका सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
PDF icon राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४.pdf
PDF icon राजविराज नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf