Diploma in Geomatics Engineering मा रिक्त स्थानमा भर्नाका लागि मिति 2077/09/06 गते भित्र पून: आवेदन सम्बन्धी सूचना ।