सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा