News and Notices

Work NCB 04/075/76 बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना

बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना : यस नगरपालिकाले मिति २०७५/१०/२३ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित Main Road Upgrading Work Rmun/Saptari/Work/NCB 04/075/76 को बोलपत्र यस नगरपालिकाको मिति २०७५/११/८ गतेको निर्णय अनुसार बिशेष कारणवस  रद्द गरिएको हुँद

सहकारी संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

१५ दिनभित्र यस नगरक्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु सुचिकृत गर्नु हुन ।

Pages