News and Notices

सहकारी संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

१५ दिनभित्र यस नगरक्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु सुचिकृत गर्नु हुन ।

समूह गठन र समूहको नविकरण सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले कृषि पेशालाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न कृषक समूह गठन र कृषक समूहको नविकरण गर्न मिति २०७५/०७/०७ गते देखि मिति २०७५ मंसिर मन्सान्त भित्र रा. वि. न. पा. को कृषि शाखाले गर्ने भएकोले सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Pages