विद्यालय नर्सको प्रवेश पत्र तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धा सूचना ।