विज्ञापन 02-077/078 विद्यालय नर्स पदको नतिजा प्रकाशन तथा सफल उम्मेदवारको नियूक्ति सम्बन्धमा