समाचार

शोक विज्ञप्ती

सामुदायिक विद्यालयहरुमा लेखापरिक्षण प्रयोजनार्थ निम्नानुसार सूचिकृत लेखा परिक्षकहरुको जिम्मेवारी तोकिएको बारे ।

दिवा खाजा संचालन सम्बन्धमा

एम. आइ. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता हुने मिति परिवर्तन भएको बारे ।

MIS operator र Field Assistant को सिप परीक्षण तथा अन्तवार्ता  हुने मिति परिवर्तन भएको बारे