समाचार

न.पा. कम्पाउण्ड उत्तर र पुर्व तर्फ रहेको गिलेशनहरु तपाईहरुले भाडामा लिई संचालन गर्दै आइरहनु भएकोमा तपाई निजले गिलेशन सम्झौता नविकरण सम्बन्धमा

शोक विज्ञप्ति

EGRP को रकम व्यवस्थापन र दिवा खाजा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

विद्यालयहरुको आय व्यय लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने भएकोले रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक ज्यरुहरु दर्ता गर्न आउनु हुन ।

विद्यालय लेखापरिक्षण सम्बन्धी २०७६/०४/२८ को सूचना स्थगित बारे