Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

राजविराज नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरु

सि.नं.

विद्यालयको नाम

हालको ठेगाना

के.अ.मा.वि. राजविराज

राजविराज ३

प.वि.मा.वि. राजविराज

राजविराज ५

रा.ठा.जो.भ.मा.वि. राजविराज

राजविराज १

आ.वि. केन्द्र नं. ६ राजविराज

राजविराज ४

आ.वि. केन्द्र नं. २ राजविराज

राजविराज ७

आ.वि. थानगाछी राजविराज

राजविराज ६

म.दे.आ.वि. चनौरा पडरिया राजविराज

राजविराज १

बालमन्दिर रा.प्रा.वि. राजविराज

राजविराज १

रा.प्रा.वि. चनौरा राजविराज

राजविराज १

१०

रा.ना.दा.आ.प्रा.वि. राजविराज

राजविराज ७

११

रा.प्रा.वि. डुमरी शिवथान राजविराज

राजविराज १

१२

इस्लामिया रा. प्रा.वि. राजविराज

राजविराज ४

१३

रा.प्रा.वि. राजविराज

राजविराज २

१४

रा.प्रा.वि. राजविराज

राजविराज ८

१५

रा.प्रा.वि खैरसाल

राजविराज  ७

१६

बहिरा बालक स्कुल राजविराज

राजविराज ६

१७

मदर्सा आशिनिया दारुल औलुम चनौरा

राजविराज २

१८

आ. वि देउरी भरुवा नवकाटोल

राजविराज १५

१९

ज.आ.वि. मुसहर्निया देउरी भरुवा

राजविराज १५

२०

आ.वि. मलेठ

राजविराज ९

२१

ज.रा.प्रा.वि मलेठ गढिया

राजविराज ९

२२

जनसेवा रा.प्रा.वि

राजविराज ९

२३

आ.वि फर्सेठ

राजविराज ११

२४

ज्ञानज्योति रा.प्रा.वि. झल्ही

राजविराज ११

२५

ज. रा.प्रा.वि. मोतिपुर झल्ही

राजविराज ११

२६

जनक रा.प्रा.वि. विरौल

राजविराज १०

२७

नेपाल रेडक्रस रा.प्रा.वि. दिघवा

राजविराज १०

२८

रा.प्रा.वि. दिघवा विरौल

राजविराज १०

२९

गायत्री रा.प्रा.वि. दिघवा

राजविराज १०

३०

रा.प्रा.वि. हरिहरपुर मटिगढी

राजविराज १०

३१

महाविर मा.वि. विषहरिया

राजविराज १३

३२

रा.प्रा.वि. भेल्ही पिपराही

राजविराज १३

३३

रा.प्रा.वि. बिषहरिया

राजविराज १२

३४

आ.वि दमावति बिषहरिया

राजविराज १२

३५

रा.प्रा.वि. सिगियौन नवटोल

राजविराज  १२

३६

आ.वि भेल्ही पिपराही

राजविराज १३

३७

रा.प्रा.वि. विषहरिया

राजविराज १३

३८

राधादेवी कैलुसिंह रा.प्रा.वि.

राजविराज १४

३९

रा.प्रा.वि. प्रसाही

राजविराज १४

४०

न.मे.ज.मा.वि. बोरिया

राजविराज १६

४१

मदर्सा इस्लाम जोलहरी मलेठ

राजविराज ९

४२

मदर्सा रहमानिया दारुल जगदरि मलेठ

राजविराज ९