बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा शिविर सम्बन्धमा सूचना ।