न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि दिएको निवेदनमा रहेको अपूर्ण विवरण पुरा गर्ने बारे सूचना ।

यथाशिघ्र आ-आफनो निवेदन अध्यावधिक गर्नु हुन ।