हाललाई यस कार्यालयको लेखा शाखाबाट हुने भुक्तानी रोकिएको जानकारी बारे ।