सहकारी संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

१५ दिनभित्र यस नगरक्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु सुचिकृत गर्नु हुन ।