टाँगा, रिक्सा,अटो रिक्सा र ई–रिक्सा बाहेक सवारी कर सम्बन्धी सूचना

सुचना ।                                                                                              सुचना ।।                                                                                               सुचना ।।।
 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४ बमोजिम टाँगा, रिक्सा,अटो रिक्सा र ई–रिक्सा बाहेक सवारी कर को दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा आ.व. २०७५।०७६ देखी यस नगरपालिकाले सवारी कर नलिने/ठेक्का नलगाउने भएको हुँदा कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको सवारी कर अन्य व्यक्ति, संस्थालाई नबुझाउनु हुन जानकारी गराईन्छ । टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई–रिक्साको करका दर निर्धारण तथा संकलन नगरपालिका स्वयंले गर्ने व्यहोरा पनि सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।